Bangkok Art News

มอบทุนมอบความหวังปีใหม่ 2565สารจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ในนามประธาน มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอสวัสดีปีใหม่ ปี 2565 และขอแสดงความยินดี กับนิสิต นักศึกษาผู้ได้รับทุนของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ประจำปี 2564 ทุกคน

สำหรับพิธีมอบทุนในปีนี้ทางกองทุนฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรงดการจัดงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ของโควิด-19 ระลอกใหม่ยังทวีความรุนแรงซึ่งเสี่ยงต่อสุขภาพของนิสิต นักศึกษากลุ่มที่ต้องเดินทางมา รับทุนจากจังหวัดต่างๆ มารวมกัน อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระบาดกลุ่มใหม่ได้

ดังนั้นทางมูลนิธิฯ จึงใช้โอกาสนี้เปลี่ยนพิธีการเป็นการส่งสารแสดงความยินดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้ทราบถึงความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัวนิสิตนักศึกษาโดยตรง จึงได้เพิ่มจำนวนผู้รับทุนเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาศิลปะ 40 สถาบันทั่วประเทศ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2564 จำนวน 129 คน

กลุ่มที่ 2 เป็นทุนพิเศษสนับสนุน เพื่อบรรเทาเยียวยาช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบทางการเงิน การศึกษา และมีความเดือดร้อนมากโดยตรง

สุดท้ายนี้ผมขอแสดงความปรารถนาดีให้ปี 2565 นี้ เป็นปีแห่งความหวัง และความสุขของนิสิต นักศึกษาทุกคน จงประสบความสำเร็จ และนำความรู้การจากศึกษามาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเรา ดังเจตนารมย์ของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่เห็นคุณค่าจิตใจดีงามของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ให้ระลึกถึงปณิธานที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”


(สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนสามารถเข้าชมและรับฟังสารจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=YlKoPSEhtqw)

Home | Previous | Next

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ e-mail: spindler_pr@hotmail.com