home

Bangkok Art News
email: spintrue@truemail.co.th


รอผู้ใหญ่มาเยือน

คณะกรรมการกองทุนฯได้ยืนหารือกันเตรียมพร้อมต้อนรับอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ "เกริกไกร จิระแพทย์"เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมผลงาน