Bangkok Art News

ประธานกองทุนฯ “ป๋า”มอบทุนให้นิสิตนักศึกษา "เก่งและดี”ปี ๖๔
พร้อมร่วมซับน้ำตาภัยโควิค-19


อาจารย์ปัญญา วิจิตธนสาร ศิลปินแห่งชาติและประธานกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้เปิดเผยว่าในปีนี้(๒๕๖๔) กองทุนฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาด้านศิลปะทั่วประเทศจัดส่งนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนในปีสุดท้ายเพื่อเป็นทุนทำศิลปนิพนธ์ จบการศึกษา โดยสมบูรณ์

โดยในปีนี้มีสถาบันต่างๆทั่วประเทศ จำนวน ๔๐ สถาบัน ได้ ส่งนิสิตนักศึกษารวม จำนวน 439 คน ประกอบด้วยระดับปริญญาตรี จำนวน 391 คน ปริญญาโท จำนวน ๔๐ คนและระดับปริญญาเอก จำนวน ๘ คน

คณะกรรมการได้ยกมือรับรองผู้ได้รับทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๙ คน


คณะกรรมการฯได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนปีนี้ ซึ่งนับเป็นปีที่ ๒๑ โดยพิจารณาจากผลงานที่นำเสนอเป็นสำคัญมีนิสิตนักศึกษาได้รับการคัดเลือกได้รับทุนรวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๙ คน ประกอบด้วยปริญญาตรี ๑๑๓ คน ปริญญาโท ๑๔ คน และปริญญาเอก ๒ คน

นอกจากนี้ จากการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษา คณะกรรมการฯได้รับทราบข้อมูลจากนิสิตนักศึกษาที่แจงรายละเอียดความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมมีหลักฐานข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ จึงให้ทุนช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาได้แจงรายละเอียดความเดือดร้อนรวมจำนวน ๑๑๓ คน จากจำนวน ๓๐ สถาบัน การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑)นางสาวฟ้าใส ระดารงค์ ๒)นายรัชพล สถิตยางกูร ๓)นางสาวชมสกล แก้วศรีจันทร์ และ ๔)นางสาวพิมพ์อัปสร แซ่ลิ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย ๑)นางสาวมณีศิตา โอชานนท์ ๒)นางสาวณัฐทรีชา เงินโพธิ์ และ ๓)นายภูธเนศ ปล้ำกระโทก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วย ๑)นางสาวปวิชญา ศรีมุณี ๒)นายโซฟาน นิมิง ๓)นายมูฮามะอามีน สาแม และ ๔)นายคอลีด ดารามิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๑)นายเจษฎา โพธิสิทธิ์ ๒)นายชนาวีร์ ศรีจูม ๓)นางสาวสุรีกร ชัยยะ และ ๔)นายภาพตะวัน คุ่ยกลิ่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑)มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ๒)นายชนนาถ สีม่วง มหาวิทยาลัยบูรพา ๑)นางสาวทิพรัตน์ วงษ์พันธุ์ ๒)นางสาวชรินรัตน์ นาสมพงษ์ ๓)นายวัชรปิลันธ์ อันมัย และ ๔)นายอัครเดช ช้างแสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๑)นางสาวอรอุมา ลาดบาศรี ๒)นางสาวสุธิชา แสงพล ๓)นางสาวจิราพัชร มะโน ๔)นางสาวลดาวัลย์ พรรณา ๕)นายก้าวไกล พุฒิวิทย์ศรีนอก ๖)นางสาวเรมิกา อินนาคกูล ๗)นายรัฐชัย ภู่สละ ๘)นายกิตติพันธ์ วงศ์ประทุม ๙)นางสาวพิชาดา หมีรักษา ๑๐)นางสาวประวีณา สีสินธ์ และ ๑๑)นายวิทศรุฒิ ชาบัว

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ๑)นางสาวนูฮัน เมาะบากอ ๒)นายปิติกร เวชยันต์ ๓)นายสิทธิกิตย์ สุดเจริญ ๔)นางสาวกนกพร มากจันทร์ และ ๕)นางสาววริศรา เพชรพิศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ๑)นายธนวัฒน์ เมฆวัน ๒)นายจารุวัฒน์ สิทธิการ และ ๓)นายจิรายุ รูปสม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ๑)นางสาวนูเรีย ดาราโชติ และ ๒)นายสุริยา ชวดชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๑)นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ณรงค์ ๒)นายกลิน ฉ้วนกลิ่น ๓)นายเสกสรร พันฤทธิ์ดำ และ ๔)นางสาวปวีณ์ธิดา สุขใส

๑)นางสาวรุ่งระพีพิมพ์ ใจเอื้อ และ ๒)นางสาวรังศิญา ศุขเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๑)นายภานุวัฒน์ บุญธรรม และ ๒)นางสาววาทิณี สงสุวรรณ วิทยาลัยเพาะช่าง ๑)นายดลณฤทธิ์ ฟ้าแลบ ๒)นางสาวสุปรียา สิงฉลาด ๓)นายสุรอรรถ เนตรแก้ว ๔)นายรัชพล กองงาม ๕)นางสาวอภิชญา นาฏลดารมภ์ ๖)นางสาวอภิษฎา นาฏลดารมภ์ ๗)นายนภสินธุ์ จิตตรีวาส ๘)นายจักรพันธ์ ดีงาม ๙)นางสาวรัชลิตา จำปาพันธ์ุ ๑๐)นายสุมิตร น้อยมา และ ๑๑)นางสาวปรีญานันท์ บุญเพ็ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายประเสริฐ พนาไพโรจน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๑)นายสหัสวรรษ แสนปราชญ์ ๒)นายพชต ชัยคชบาล ๓)นายธนวัฒน์ ศิริวุฒิเศรษฐ์ ๔)นางสาวกิตติยา ทวีสินประศาส์น ๕)นางสาวศุภัชฌา สาตะโรจน์ ๖) นายชญานิน นาคะพันธุ์ ๗)นายไชยวัฒน์ ชนะวรรโณ ๘)นางสาวกรองแก้ว ทาป้อง ๙)นางสาวเพลงพร กุลฉิม ๑๐)นางสาวนิศาชล มัดทิ ๑๑)นางสาวปาริฉัตร จันทรโอทาร ๑๒)นายปณิธาน อยู่ฤทธิชัย และ ๑๓)นายเจษฎากรณ์ ทองคำ

มหาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๑)นางสาวณัฐมน เจ็กมะเริง และ ๒)นางสาววนิดา เนียมวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นางสาวอัซมา ซาราเซะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๑)นางสาวสุดารัตน์ ปัจจัย ๒)นางสาวกิตติยา จำปาฉวี ๓)นางสาวฉัตรธิดา คงรื่นเริง และ ๔)นางสาวนภัสรา ทองแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายวุฒินันท์ ชาญศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นางสาวกันทิดา พิลาป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายวัชรินทร์ รัตนสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑)นายชยุตพงศ์ เครืออยู่ ๒)นายณรงค์ศักดิ์ พิทักษ์ และ ๓)นางสาวสุทธิลักษณ์ สงล่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๑)นางสาว สิริพิชญ์ อาญาเมือง ๒)นางสาวญาณี เอื้อนไธสง ๓)นายภูสิทธิ เรืองคำ ๔)นางสาวขนิษฐา โพธิ์พุ่ม ๕)นางสาวสายพิณ เกรนรัมย์ ๖)นายผดุงศักดิ์ บุญสาร ๗)นางสาวจินดามณี โคตรภักดี และ ๘)นางสาววชิราภรณ์ ประทุมศิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ๑)นายเจษฎา พัลวัลย์ และ ๒)นางสาววราภรณ์ โลเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นางสาวศิริยากร คำสี มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวนริสรา จำปา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑)นางสาวมิ่งขวัญ แสนสมัคร และ ๒)นางสาวสุภาภรณ์ โสประดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นางสาวอินธิรา กลิ่นบัว

มหาวิทยาลัยศิลปากร ๑)นางสาวสิริรัตนา นวลนุ่ม ๒)นายธนวัฒน์ ตงสาลี ๓)นายหัตถภณ ทัศบุญแก้วอมร ๔)นายปานเทพ โททุมพล ๕)นางสาวนันท์นภัส มณีเลิศ ๖)นางสาวพิชญาภา หมื่นสุวรรณ์ ๗)นายปราชญ์ เปียมวย ๘)นายณัฐกมล ใจสาร ๙)นายธนากร ละอองวรรณ และ ๑๐)นางสาวพิมพ์เพ็ญ หอมสมบัติ

Home | Previous | Next

ทุกท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ e-mail: spindler_pr@hotmail.com